W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ DOSTARCZONA KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na mocy artykułu 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: „Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej”.

Należy pamiętać, że niektóre państwa członkowskie wymagają dostarczenia karty charakterystyki msds w dodatkowych językach urzędowych, jeśli na terenie danego kraju członkowskiego obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy.

Załączony do karty charakterystyki scenariusz narażenia jest uznawany za jej integralną część, dlatego również podlega tym samym wymogom dotyczącym przekładu, jak sama karta charakterystyki produktu.

Co istotne, karta charakterystyki odnosi się nie tylko do właściwości danej substancji, ale również do regulacji i przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie. Koniecznym jest więc, aby uwzględnić w niej niezbędne aspekty prawne dotyczące kraju, do którego jest dostarczana.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra