INFORMACJE JAKIE TRZEBA PRZEKAZAĆ GDY KARTA CHARAKTERYSTYKI NIE JEST WYMAGANA

Dostawca substancji lub mieszaniny, który nie musi dostarczyć karty charakterystyki sds zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH, przekazuje odbiorcy następujące informacje zgodnie z art. 32:

  • numery rejestracji substancji, jeżeli są one dostępne,
  • informację o tym, czy substancja wymaga zezwolenia i szczegóły związane z każdym udzieleniem lub odmową udzielenia zezwolenia w tym łańcuchu dostaw, zgodnie z przepisami tytułu VII,
  • informacje dotyczące każdego przypadku zastosowania ograniczenia zgodnie z przepisami tytułu VIII,
  • wszelkie inne dostępne informacje dotyczące substancji, niezbędne do określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka.

Powyższe informacje przekazywane są bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Dostawcy natychmiast aktualizują te informacje w sytuacjach gdy:

  • pojawią się nowe istotne informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub dotyczą zagrożeń,
  • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia,
  • w przypadku zastosowania ograniczenia.

Nowe informacje dostarczane są również bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej, wszystkim poprzednim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli je w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer rejestracji.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra