AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Artykuł 31 ust. 9 rozporządzenia REACH wskazuje określone sytuacje, kiedy należy dokonać aktualizacji karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i wystawić ją ponownie. Dotyczy to następujących przypadków:

  • gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach,
  • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wprowadzenie substancji niebezpiecznych lub mieszanin na rynek,
  • w przypadku zastosowania ograniczeń dystrybucyjnych.

Karta charakterystyki substancji chemicznych lub mieszanin w związku ze spełnieniem powyższych warunków, powinna być zaktualizowana jak najszybciej. Wszystkie zmiany treści w poszczególnych sekcjach w stosunku do poprzednich wersji należy wymienić i uzasadnić w sekcji 16 karty charakterystyki.

Nowa wersja karty charakterystyki sds opatrzona datą i oznaczona jako „Aktualizacja: (data)” dostarczana jest bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli ją w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zaleca się dokonywanie regularnego przeglądu całej treści karty charakterystyki produktu. Okres, po którym zaleca się taki przegląd nie jest zdefiniowany w rozporządzeniu REACH. Należy uznać, że częstotliwość takich przeglądów będzie proporcjonalna do zagrożeń stwarzanych przez daną substancję lub mieszaninę, a przeglądu dokona osoba posiadająca odpowiednie kompetencje.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra