PRZECHOWYWANIE KART CHARAKTERYSTYKI

Jak przeczytać można w artykule 36 ust. 1 rozporządzenia REACH, każdy producent, importer, dalszy użytkownik oraz dystrybutor przechowuje i gromadzi przez okres co najmniej 10 lat gotowe do udostępnienia informacje w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów tego rozporządzenia. Okres 10 lat obejmuje czas od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub też zastosowania substancji lub mieszaniny.

Każdy producent, importer, dalszy użytkownik lub dystrybutor przedkłada niezwłocznie te informacje na wniosek każdego właściwego organu państwa członkowskiego, na terytorium którego ma on swoją siedzibę, lub Agencji, bez uszczerbku dla przepisów tytułu II i VI rozporządzenie REACH.

W przypadku zakończenia działalności lub przekazania przez rejestrującego, dalszego użytkownika lub dystrybutora części lub całości swoich działań stronie trzeciej, obowiązek określony w ust. 1 spoczywa na stronie odpowiedzialnej za likwidację przedsiębiorstwa lub za wprowadzanie substancji lub mieszaniny do obrotu.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra