KARTA CHARAKTERYSTYKI NA ŻĄDANIE

Dostawca musi dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki produktu na jego żądanie, w przypadku gdy mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP, lecz zawiera:

  • substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w stężeniu co najmniej 1 % wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu lub w stężeniu co najmniej 0,2 % obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu,
  • przynajmniej jedną substancję w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1 % wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią lub jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub która została umieszczona na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).
  • substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy (np. NDS, NDSCh).

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra