Blog

scip - unijny rejestr danych

SCIP - unijny rejestr danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach - co warto o nim wiedzieć?

Na skutek zmian legislacyjnych związanych z implementacją Dyrektywy PE i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, wprowadzono ogólnounijny rejestr substancji SVHC. Zmiany te nastąpiły w ramach podjęcia unijnego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) powierzon...

nowy format zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych

Europejska Agencja Chemikaliów: nowy format zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem VIII CLP

Za sprawą Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. wprowadzono zmianę do rozporządzenia CLP dodając do niego załącznik VIII, mówiący o zharmonizowanych informacjach związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Aktualizacja ta miała na celu ujednolicenie informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu, sklasyfikowanych jako niebezpieczne. ...

kod UFI

Kody UFI na etykietach mieszanin niebezpiecznych

Załącznik VIII do Rozporządzenia CLP wprowadził obowiązek zgłaszania mieszanin niebezpiecznych za pośrednictwem Europejskiej Agencji Chemikaliów i nowego, ujednoliconego formatu zgłoszeń, obowiązującego w całej Uni Europejskiej. Z takim zgłoszeniem powiązany jest tzw. kod UFI (ang. unique formula identifie) czyli Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej (Użytkowej).

...

Oznakowanie detergentów i produktów biobójczych: przepisy i praktyka

Detergenty i produkty biobójcze to preparaty chemiczne, które stanowią liczną grupę produktów dostępnych na polskim rynku. Aby mogły być bezpiecznie stosowane, powinny być odpowiednio oznakowane. Niektóre mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie wymagają umieszczenia dodatkowych informacji na etykiecie, oprócz tych, które obowiązkowe są z punktu widzenia Rozporządzenia CLP...

Informacje na etykietach: rozmieszczenie, rozmiar, piktogramy

Rozporządzenie UE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) weszło w życie 20 stycznia 2009 r. Opiera się ono na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS), opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Etykieta produktu zaklasyfikowanego jako stwarzający zagrożenie musi posiadać oznakowanie zgod...

Reach - najważniejsze fakty

Rozporządzenie REACH: 5 najważniejszych faktów, które trzeba znać

REACH czyli „Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, oznacza „rejestrację, ocenę i autoryzację chemikaliów”. Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. To najważniejsze narzędzie Unii Europejskiej wykorzystywane w celu właściwego zarządzania chemikaliami na poziomie wspólnotowym, krajowym, przedsiębiorstwa, a także konsumenckim.

oznakowanie opakowań - przepisy

Oznakowanie opakowań: jakie przepisy powinniśmy wziąć pod uwagę?

Obowiązek właściwego oznakowania opakowań produktów chemicznych spoczywa na dostawcach substancji oraz mieszanin. Należą do nich producenci, importerzy, dystrybutorzy, a także dalsi użytkownicy, w tym formulatorzy. Podstawowym rozporządzeniem mówiącym o tym jakie oznaczenia na opakowaniach powinny być zamieszczone, jest rozporządzenie CLP. Zawiera ono szczegółowe wytyczne co to ...

etykieta produktu

Czego dotyczy etykieta produktu i kiedy się ją sporządza?


Substancje i mieszaniny chemiczne po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane przez dostawcę, przed wprowadzeniem do obrotu. Etykieta ma za zadanie ostrzegać o zagrożeniach związanych ze stosowaniem produktu oraz informować o sposobie bezpiecznego użytkowania.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1272/2008/WE...

Czym jest karta charakterystyki

Czym jest karta charakterystyki i do czego służy?


Karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet) jest jednym z podstawowych i najistotniejszych dokumentów, stanowiących narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą, a dalszym użytkownikiem. Dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie, co pozwala w bezpieczny sposób kontrolować chemikalia na stanowisku pracy.

...
Góra