FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki produktu składa się z 16 sekcji i opracowywana jest na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

28 maja 2015 r. pojawiło się rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH). Co za tym idzie, nowe lub istniejące karty charakterystyki sds zaktualizowane po 1 czerwca 2015 r. powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 2015/830. Po 1 czerwca 2017 r. w przypadku substancji jak i mieszanin, obowiązuje już tylko najnowszy wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, która musi być sporządzona zgodne z załącznikiem do rozporządzenia 2015/830.

Natomiast 17 stycznia 2017 r. ukazało się sprostowanie do rozporządzenia WE 2015/830, wprowadzając poprawki dotyczące formatu karty charakterystyki substancji chemicznych. Oznacza to, że dokument do chwili aktualizacji zachowuje swoją ważność, a zmiany należy uwzględnić się dopiero przy aktualizacji lub tworząc ją dla nowego produktu.

Góra