FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki produktu składa się z 16 sekcji i opracowywana jest na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

28 maja 2015 r. pojawiło się rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH). Co za tym idzie, nowe lub istniejące karty charakterystyki sds zaktualizowane po 1 czerwca 2015 r. powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 2015/830. Po 1 czerwca 2017 r. w przypadku substancji jak i mieszanin, obowiązuje już tylko najnowszy wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, która musi być sporządzona zgodne z załącznikiem do rozporządzenia 2015/830.

Natomiast 17 stycznia 2017 r. ukazało się sprostowanie do rozporządzenia WE 2015/830, wprowadzając poprawki dotyczące formatu karty charakterystyki substancji chemicznych. Oznacza to, że dokument do chwili aktualizacji zachowuje swoją ważność, a zmiany należy uwzględnić się dopiero przy aktualizacji lub tworząc ją dla nowego produktu.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie nowy wzór karty charakterystyki. Do 31 grudnia 2022 r. można dostarczać jeszcze karty niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia, czyli te które opracowane zostały przed 1 stycznia 2021 r. Aktualizacja dokumentu wiąże się obecnie z zastosowaniem nowego formatu karty.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra