SPOSOBY I TERMIN DOSTARCZENIA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny spoczywa na producencie, dystrybutorze lub dalszym użytkowniku na każdym etapie dystrybucji. Powinna zostać ona przekazana nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji chemicznej lub mieszaniny.

Stwierdzenie „dostarcza się” powinno być rozumiane jako obowiązek rzeczywistego dostarczenia karty charakterystyki (i każdej wymaganej aktualizacji). Można np. dostarczyć ją w formie papierowej, przesyłając listem lub faksem.

Forum ECHA złożone z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa uzgodniło, że sama publikacja egzemplarza karty charakterystyki (lub jej aktualizacji) na stronie internetowej nie może być uznana za wypełnienie obowiązku „dostarczenia”.

W przypadku „dostarczenia” w formie elektronicznej akceptowalne jest natomiast dostarczenie karty charakterystyki (i wszelkich załączonych scenariuszy narażenia) w formie załącznika do wiadomości e-mail. Nie do przyjęcia jest wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do ogólnej strony internetowej, na której należy zlokalizować kartę charakterystyki produktu, a następnie pobrać ją.

Zgodnie z art. 31 ust. 8 i art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH, karta charakterystyki oraz jej aktualizacje muszą być dostarczane bezpłatnie. Informacje, które muszą zostać zamieszczone w dokumencie nie mogą być zastrzeżone jako poufne.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra