KIEDY NALEŻY DOSTARCZYĆ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI

Dostawca dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki produktu sporządzoną zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia REACH. Na podstawie artykułu 31 ust. 1 tego rozporządzenia karta charakterystyki substancji niebezpiecznych musi być dostarczona, gdy:

  • substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) jako substancja lub mieszanina stwarzająca zagrożenie,
  • jest to substancja trwała wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami z załącznika XIII rozporządzenia REACH,
  • substancja znajduje się na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

W powyższych przypadkach karta charakterystyki msds musi zostać dostarczona, nawet bez uprzedniego żądania.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra