Najwyższy poziom świadczonych usług

Oznakowanie opakowań

Klasyfikacja produktu, przygotowywanie etykiet, weryfikacja poprawności etykiet, tłumaczenie etykiet.

Wszystkie chemikalia zaklasyfikowane jako niebezpieczne powinny mieć odpowiednio oznaczone opakowanie. Informacje o tego typu działaniach można znaleźć w licznych rozporządzeniach Ministra Zdrowia. W wielu państwach zostały przyjęte standardy GHS, czyli Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, który zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem ewentualnych zagrożeń fizycznych, dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Obejmuje wymagania dotyczące informowania o danym zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych i kart charakterystyki. Obecnie system jest wykorzystywany jako fundament dla opracowywania międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów chemicznych. Na podstawie GHS powstało rozporządzenie CLP, które uzupełnia również rozporządzenie REACH. Obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego.

W związku z powyższym etykieta powinna spełniać wymagania określone rozporządzeniem CLP i być kompatybilna z kartą charakterystyki produktu. Bardzo ważne jest stosowanie poprawnych etykiet, aby ostrzec klienta przed niebezpieczeństwem, a także zachować profesjonalne podejście do zarządzania chemikaliami. W tym celu oznakowanie towarów i opakowań powinno obejmować między innymi ujednolicone przepisami piktogramy.

Pomagamy przedsiębiorcom zajmującym się chemicznymi substancjami lub mieszaninami określić rodzaj zagrożenia: dla zdrowia (np. toksyczność, działania żrące lub drażniące, rakotwórczość itd.), fizyczne (między innymi wybuchowe, łatwopalne, utleniające) oraz zagrożenia dla środowiska (ostre i przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego czy dla warstwy ozonowej).

Oznakowanie opakowań substancji chemicznych i mieszanin opiera się także na zwrotach wskazujących zagrożenia oraz środki ostrożności. Właściwe oznakowanie opakowań jest możliwe właśnie z naszym przedsiębiorstwem. W profesjonalny sposób pomagamy w klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji chemicznych oraz mieszanin zgodnie z systemem CLP. Działamy na podstawie zdobytej wiedzy, doświadczeniu i przede wszystkim, aktualnych przepisów prawnych.

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra