Najwyższy poziom świadczonych usług

Karty Charakterystyki

Przekłady na język polski, przekłady na języki obce, tworzenie kart od podstaw, aktualizacja kart, klasyfikacja zagrożeń i weryfikacja poprawności oznakowania na etykietach, opieka prawna, pomoc w przypadku kontroli inspekcji.

Karty charakterystyki sds

Karty charakterystyki sds (ang. SDS Safety Data Sheet) pozwalają w bezpieczny sposób kontrolować chemikalia oraz dostarczać o nich kompleksowych informacji. Tworzenie kart charakterystyki obejmuje opracowanie dokumentu, posiadającego 16 sekcji zawierających m.in. informacje na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wynikających ze stosowania danego produktu, środki pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych dróg narażenia (oddechowa, doustna, poprzez kontakt ze skórą lub z oczami), które należy podjąć na skutek niezamierzonego kontaktu osoby poszkodowanej z produktem, a także wskazuje środki ochrony indywidualnej. W tworzeniu kart charakterystyki ważne są również wskazówki co do postępowania w razie niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska oraz w przypadku pożaru (odpowiednie i nieodpowiednie środki gaśnicze, informacje dla straży pożarnej). W dokumencie znajdziemy również instrukcję na temat przechowywania i stosowania preparatu, jego transportu oraz postępowania z odpadami. To co istotne w danym dokumencie sds to podanie właściwości chemicznych i fizycznych mieszaniny lub substancji, informacje toksykologiczne (dane dotyczące poszczególnych klas zagrożenia, w tym badania chemikaliów) i ekotoksykologiczne (trwałość i zdolność do rozkładu, zdolność do bioakumulacji itp.).

Obowiązek sporządzania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych wynika z rozporządzenia REACH, a dokładnie z artykułu 31. Rozporządzenie CLP stanowi natomiast klucz do poprawnego jej opracowania, ze szczegółowym opisem kryteriów klasyfikacji.

Tworzenie kart charakterystyki

Każda firma zajmująca się obrotem chemikaliami spotyka się z koniecznością przekładu karty charakterystyki msds (od ang. material safety data sheet) z innego języka lub stworzenia jej od podstaw. Obowiązek opracowywania karty charakterystyki produktu należy do dostawcy (producenta, importera, dystrybutora), który wprowadza ten produkt do obrotu.

Często jednak karty charakterystyki substancji chemicznych nie spełniają wszystkich wymagań prawa krajowego np. obowiązujących dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Wymagania tworzone są na podstawie przepisów danego kraju i/lub przepisów Unii Europejskiej, czyli między innymi rozporządzenia REACH. Ważne jest zatem, aby proces tworzenia kart charakterystyki obejmował nie tylko tłumaczenie, ale także przekład i dostosowanie do regulacji obowiązujących w danym kraju.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Proponujemy całościowe przejęcie prowadzenia kart charakterystyki msds wraz z ich ciągłą aktualizacją ponieważ to zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i pozwala skupić się na prowadzeniu właściwej działalności.

Wspieramy klientów także pomocą w przypadku zewnętrznych audytów i kontroli inspekcji. W razie potrzeby zapewniamy także pomoc prawną. Zmiany w przepisach, zmiany w recepturach produktów, a także poszerzanie działalności o nowe rynki powodują konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji, specjalistycznej wiedzy, a także śledzenia zmian w przepisach. Dlatego też tylko przekazanie odpowiedzialności za prowadzenie całej dokumentacji firmie specjalistycznej, daje pewność spełnienia wszystkich wymagań prawnych.

Na początku współpracy z klientem przeprowadzamy audyt, który określi stan istniejących kart charakterystyki sds i dokumentacji. Po przeprowadzeniu audytu przygotujemy raport, który dokładnie wskaże ewentualne braki i zaproponuje nowy sposób zarządzania, lub skorzystanie z usługi jaką jest outsourcing dokumentacji chemicznej.

Karty charakterystyki gazów technicznych

Wykonujemy również karty charakterystyki gazów technicznych. Gazy techniczne wykorzystuje się np. w przemyśle hutniczym, spożywczym, w produkcji paliwa do kuchenek gazowych i samochodów, jak również w medycynie oraz badaniach naukowych. Do gazów technicznych zalicza się m.in. acetylen, hel, dwutlenek węgla, propan czy argon.

Powierz swoją dokumentację chemiczną w ręce ekspertów. Poświęć czas swojej działalności i pozwól, aby nasi specjaliści w bezpieczny i pewny sposób przejęli za Ciebie biurokratyczne obowiązki, związane z przestrzeganiem zapisów rozporządzenia REACH i CLP.

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy!

Formularz Kontaktowy

Kontakt z Nami

RODO
Góra