Czego dotyczy etykieta produktu i kiedy się ją sporządza?


Substancje i mieszaniny chemiczne po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie powinny zostać właściwie oznakowane przez dostawcę, przed wprowadzeniem do obrotu. Etykieta ma za zadanie ostrzegać o zagrożeniach związanych ze stosowaniem produktu oraz informować o sposobie bezpiecznego użytkowania.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1272/2008/WE (CLP) etykietę sporządza się dla:

  • substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie
  • mieszanin o których mowa w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP (niezależnie od tego czy mieszanina zaklasyfikowana jest jako stwarzająca zagrożenie czy też nie)
  • materiałów wybuchowych, o których mowa w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP

W jakim języku powinna być sporządzona etykieta?

Zgodnie z rozporządzeniem CLP etykieta powinna być sporządzona w języku lub językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina chemiczna jest wprowadzana do obrotu, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej. Przykładowo etykieta wprowadzana na terytorium Polski musi być sporządzona w języku polskim.

Jakie informacje należy umieścić na etykiecie ?

Informacje, jakie powinna zawierać etykieta, zależą zarówno od zagrożeń stwarzanych przez dany produkt, jak i od odbiorców do jakich produkt ma trafić.

Oznakowanie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie powinno zawierać:

  • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców
  • identyfikator produktu
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze)
  • hasło ostrzegawcze – w celu ostrzeżenia użytkownika substancji lub mieszaniny o potencjalnym zagrożeniu, na etykiecie umieszcza się jedno z następujących haseł ostrzegawczych - "niebezpieczeństwo" ( toksyczność kat.1-3 ), "uwaga" (toksyczność kat.4 )

Na etykiecie produktu nie umieszcza się jednocześnie dwóch haseł ostrzegawczych. W przypadku gdy na oznakowaniu opakowania produktu pojawi się hasło „niebezpieczeństwo”, rezygnujemy z umieszczenia dodatkowo hasła „uwaga”

  • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H)
  • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P)
  • inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP

Aby zapewnić przejrzystość oraz czytelność etykiety, przepisy rozporządzenia CLP wymagają, aby jej elementy widocznie odróżniały się od tła, a wielkość oraz odstępy pomiędzy znakami były takie, aby umożliwić łatwe odczytanie informacji znajdujących się na etykiecie ostrzegawczej.

Góra