SCIP - unijny rejestr danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach - co warto o nim wiedzieć?

Na skutek zmian legislacyjnych związanych z implementacją Dyrektywy PE i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, wprowadzono ogólnounijny rejestr substancji SVHC. Zmiany te nastąpiły w ramach podjęcia unijnego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) powierzono stworzenie bazy danych z informacjami o wyrobach zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), które znajdują się na liście kandydackiej. Tak powstała baza danych SCIP, która obowiązuje od 5 stycznia 2021 roku.

Czym jest rejestr SCIP? Najważniejsze informacje

Baza SCIP - ang. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) to baza danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych, znajdujących się w wyrobach lub w obiektach złożonych (produktach). Jeżeli wytwarzane, składane, importowane lub dystrybuowane wyroby zawierają substancje SVHC znajdujące się na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów w stężeniu powyżej 0,1% wag. należy przesłać zgłoszenie do bazy danych SCIP ECHA.

Cele bazy danych SCIP

Substancje SVHC (Substances of Very High Concern) mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne negatywnie na nie oddziałując, często w sposób nieodwracalny. Kandydują one do włączenia ich do załącznika XIV rozporządzenia REACH, czyli wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zamieszczane są na tzw. liście kandydackiej publikowanej i aktualizowanej na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dwa razy do roku. Lista ta jest uważana za jedyny autentyczny wykaz substancji SVHC.

Substancje SVHC mogą znajdować się w produktach codziennego użytku, dlatego baza danych SCIP ta ma na celu polepszenie wiedzy o niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych w wyrobach na każdym etapie cyklu ich życia - w tym na etapie odpadu.

Jakie podmioty powinny raportować do bazy SCIP?

Zgłoszenia do bazy danych SCIP przesyłają do ECHA dostawcy wyrobów tacy jak:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby,
  • unijni importerzy,
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inne podmioty wprowadzające je do obrotu.

Należy przedłożyć m.in. następujące informacje:

  • Informacje umożliwiające identyfikację wyrobu;
  • Nazwę, zakres stężeń i miejsce substancji znajdującej się na liście kandydackiej obecnej w danym wyrobie;
  • Inne informacje umożliwiające bezpieczne użycie wyrobu, zwłaszcza informacje służące zapewnieniu odpowiedniego zarządzania wyrobem, gdy stanie się on odpadem.

Obowiązkiem zgłaszania nie są objęci sprzedawcy detaliczni, dostarczający wyroby konsumentom.

Jakie produkty należy zgłaszać?

Zgłoszeniem należy objąć każdy produkt, zawierający w swoim składzie substancje SVHC o stężeniu > 0,1% wag. Mogą to być wyroby same w sobie, jak np. śrubki, gwoździe, albo obiekty złożone czyli składające się z większej liczby komponentów jak np. rower. W przypadku obiektów złożonych nie jest konieczne wymienianie wszystkich elementów produktu – należy wskazać te części, które zawierają substancję SVHC w odpowiednim stężeniu.

Podsumowanie

Europejska Agencja Chemikaliów zapewnia na swojej stronie internetowej dostęp do bazy danych SCIP zarówno podmiotom zajmującym się przetwarzaniem odpadów, jak i zwykłym konsumentom. Dzięki temu każdy może sprawdzić czy określone wyroby i produkty zawierają w swoim składzie substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) i dokonywać bardziej świadomych wyborów przy ich zakupie.

Celem odpowiedniej kontroli produktów z punktu widzenia przedsiębiorstwa, a co za tym idzie właściwego wypełnienia obowiązku związanego ze zgłoszeniem wyrobów do bazy danych SCIP, zalecane jest wprowadzenie procedur stałej weryfikacji i prowadzenia rejestru produktów i dostawców oraz gromadzenie informacji czy sprowadzane wyroby zawierają substancje SVHC z listy kandydackiej.

Góra